Welcome to the autumn edition of our Wales e-newsletter which we hope you will find interesting and useful.

Croeso i rifyn yr hydref o e-gylchlythyr Cymru, a fydd o ddiddordeb ac o ddefnydd i chi, gobeithio.


Disability Living Allowance and Personal Independence Payments.
Lwfans Byw i’r Anabl a Thaliadau Annibyniaeth Personol.

Do you know about the changes to Disability Living Allowance and its replacement, Personal Independence Payments?
Ydych chi’n gwybod am y newidiadau i’r Lwfans Byw i’r Anabl a’r hyn sy’n dod yn ei le, sef y Taliadau Annibyniaeth Personol?
 
 

Christmas cards on sale now.
Cardiau Nadolig ar werth yn awr.

Support the TSA and buy your Christmas cards from us today.
Cefnogwch y TSA a phrynwch eich cardiau Nadolig gennym ni heddiw.  


 
Useful new website - introducing Dewis Cymru.
Gwefan newydd ddefnyddiol – dyma gyflwyno Dewis Cymru.  
 

Another place you might find useful.
Rhywle arall yr hoffech chi ei weld o bosibl   Will you volunteer to help share knowledge about living with TSA?
Wnewch chi wirfoddoli er mwyn helpu i rannu gwybodaeth am fyw gyda TSA?   


 
Wales Info and family Day - Looking to the Future
Diwrnod i’r teulu a gwybodaeth yng Nghymru – Edrych tua’r Dyfodol. 
 
First event of its kind in Wales proved very successful.
Bu’r digwyddiad cyntaf o’i fath yng Nghymru yn llwyddiannus iawn.    


 
 
Adrenaline-filled fundraising opportunities in Wales.
Cyfleoedd llawn adrenalin i godi arian yng Nghymru.

There are some great fundraising opportunities in Wales - and some not for the faint-hearted!
Mae cyfleoedd codi arian gwych ar gael yng Nghymru – dim ond i chi gael digon o blwc!   Autism Act Now campaign.
Ymgyrch Deddf Awtistiaeth Nawr.
 
Will you support this campaign to end the treatment postcode lottery?
Wnewch chi gefnogi’r ymgyrch hon er mwyn rhoi terfyn ar y loteri cod post o ran triniaethau? Partnership working in Wales.
Gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru.
                          
Working together helps to overcome geographic barriers.
Mae cydweithio’n helpu i oresgyn rhwystrau daearyddol.   
 
Round up of Wales Farm Day.
Crynodeb o Ddiwrnodau Fferm Cymru
s.
 
Clynfyw Farm hosted another wonderful day out for the TSA.
Cynhaliodd Fferm Clynfyw ddiwrnod hyfryd arall i’r TSA. 


TRON study deadline.
Dyddiad cau astudiaeth TRON.
The deadline for volunteering for the TRON study is October 31. Click for details.
Y dyddiad cau ar gyfer gwirfoddoli ar gyfer astudiaeth TRON yw 31 Hydref. Cliciwch am fanylion  
 

The International TSC Research Conference.
Cynhadledd Ryngwladol Ymchwil TSC.
The International TSC Research Conference will take place in Portugal between November 3-5. For more details and how to register click.
Bydd Cynhadledd Ryngwladol Ymchwil TSC yn cael ei chynnal ym Mhortiwgal rhwng 3 a 5 Tachwedd. Am ragor o fanylion a chael gweld sut mae cofrestru, cliciwch